Huzar - posadzka wyrównująca

Huzar - posadzka wyrównująca

manufacturer: Huzar

Category: HUZAR - construction chemicals

product #: 20718

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
10,50zł
for item
discount price
net unit price
8,33zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
10,50zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
8,33zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
12,92zł
for item
discount price
gross unit price
10,25zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
12,92zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
10,25zł
for 1.00 item

Product description

Do wykonywania posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz jako podkład pod posadzki samopoziomujące. Grubość warstwy: od 20 do 60 mm. Może być stosowana jako jastrych cementowy "pływający" o grubości minimum 40 mm. W systemach ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi 30 mm.

Rodzaj podłoża

Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, podłoża gliniaste.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, tłuszczu, farb, substancji bitumicznych itp. Stare, kruche podkłady usunąć. Podłoża nasiąkliwe pomalować emulsją gruntującą HUZAR. Przy układaniu posadzki powtórzyć dylatacje podłoża oraz wykonać dylatację obwodową.

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i konsystencji wilgotnej. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Gotową posadzkę rozłożyć na podłożu, zagęścić, a następnie wyrównać jej powierzchnię przy użyciu pacy lub listwy zgarniającej. Po wyrównaniu powierzchnię można zatrzeć pacą. Przerwy w czynnościach łączenia poszczególnych fragmentów posadzki nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy posadzki, między innymi obniży wytrzymałość, może również spowodować jej spękanie.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, listwa zgarniająca, naczynie z podziałką do odmierzania wody.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeżą posadzkę chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku. Dylatację obwodową należy stosować w celu oddzielenia warstwy posadzki od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów itp.). Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz styku różnych podłóg (np. przy progach wejściowych) jak również w celu wydzielenia prostokątnych pól w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie. Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzielić podłogę wewnątrz budynku na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2, przy długości boku nie przekraczającej 6 m. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Technical data

bulk density:
1,6 kg/dm³
composition:
mieszanina cementu, piasku, dodatków i domieszek
Compressive strength [MPa]:
≥ 16 MPa
expenditure:
1,9 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
Flexural strength [MPa]:
≥ 4 MPa
load foot traffic after:
48 h
time consumption:
60 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Huzar